Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = 4 x + 2 4 x ​ . Tính tổng S = f ( 2017 1 ​ ) + f ( 2017 2 ​ ) + .. .. + f ( 2017 2015 ​ ) + f ( 2017 2016 ​ ) + 1009

Cho hàm số  . Tính tổng

  1. 2016

  2. 1008

  3. 1007

  4. 2017

R. Roboteacher39

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Sử dụng tính chất ''Nếu a + b = 1 thì f (a) + f (b) = 1''. Thật vậy: f ( a ) = 4 a + 2 4 a ​ = 2. 4 a + 4 2. 4 a ​ a + b =1 → b = 1 − a Do đó f (b) = f (1 − a) = 4 1 − a + 2 4 1 − a ​ = 4 a 4 ​ + 2 4 a 4 ​ ​ = 4 + 2. 4 a 4 ​ ⇒ f ( a ) + f ( b ) = 2. 4 a + 4 2. 4 a ​ + 4 + 2. 4 a 4 ​ = 1 Áp dụng: Ta có: 2017 1 ​ + 2017 2016 ​ = 1 n e ^ n f ( 2017 1 ​ ) + f ( 2017 2016 ​ ) = 1 V ậ y S = [ f ( 2017 1 ​ ) + f ( 2017 2016 ​ ) ] + [ f ( 2017 2 ​ ) + f ( 2017 2015 ​ ) ] + .. .. + [ f ( 2017 1008 ​ ) + f ( 2017 1009 ​ ) ] = 1 + 1 + ... + 1 = 1008

Sử dụng tính chất

''Nếu a + b = 1 thì f (a) + f (b) = 1''. Thật vậy:

  • a + b = 1 b = 1a

 Do đó f (b) = f (1a)

Áp dụng: Ta có:

 

 

2

Câu hỏi tương tự

Xét các số thực a , b thỏa mãn a ≥ b > 1 Biết rằng biểu thức P = lo g ab ​ a 1 ​ + lo g a ​ b a ​ ​ giá trị lớn nhất khi b = a k Khẳng định nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG