Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = ln x + 1 2020 x ​ . Tính tổng S = f ′ ( 1 ) + f ′ ( 2 ) + ... + f ′ ( 2020 ) ?

Cho hàm số . Tính tổng ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C f ( x ) = ln x + 1 2020 x ​ ⇒ f ′ ( x ) = x ( x + 1 ) 1 ​ = x 1 ​ − x + 1 1 ​ Khi đó: S = f ′ ( 1 ) + f ′ ( 2 ) + ... + f ′ ( 2020 ) = k = 1 ∑ 2020 ​ ( k 1 ​ − k + 1 1 ​ ) = 1 − 2021 1 ​ = 2021 2020 ​

Chọn C

Khi đó: 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có tập xác định là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG