Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = x 3 − 3 x 2 + 3 . Tồn tại bao nhiêu số nguyên m lớn hơn -20 để bất phương trình sau luôn nghiệm đúng ∀ x  = 1 : 4 f ( x 2 − 2 x + 1 3 x 2 − 8 x + 6 ​ ) ≥ m

Cho hàm số . Tồn tại bao nhiêu số nguyên m lớn hơn -20 để bất phương trình sau luôn nghiệm đúng 

  1. 15

  2. 16

  3. 17

  4. 20

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

f ′ ( x ) = 3 x 2 − 6 x = 0 ⇔ [ x = 0 x = 2 ​ Đặt g ( x ) = f ( x 2 − 2 x + 1 3 x 2 − 8 x + 6 ​ ) g ′ ( x ) = ( x 2 − 2 x + 1 ) 2 2 x 2 − 6 x + 4 ​ . f ′ ( x 2 − 2 x + 1 3 x 2 − 8 x + 6 ​ ) = 0 ⇒ ⎣ ⎡ ​ ( x 2 − 2 x + 1 ) 2 2 x 2 − 6 x + 4 ​ = 0 x 2 − 2 x + 1 3 x 2 − 8 x + 6 ​ = 0 x 2 − 2 x + 1 3 x 2 − 8 x + 6 ​ = 2 ​ ⇒ ⎣ ⎡ ​ 2 x 2 − 6 x + 4 = 0 3 x 2 − 8 x + 6 = 0 x 2 − 4 x + 4 = 0 ​ ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = 2 x = 1 x = 2 (nghiệmk e ˊ p) ​ ⇒ x = 2 Với x = 2: 4 f ( x 2 − 2 x + 1 3 x 2 − 8 x + 6 ​ ) ≥ m Bảng biến thiên:

Đặt 

Với x = 2: 

Bảng biến thiên:

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Tồn tại bao nhiêu số nguyên m để phương trình 6 f ( x 2 − 4 x ) = m có 3 nghiệm dương phân biệt?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG