Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 + ( 2 − m ) x 2 − ( 2 m − 3 ) x + 1 . Tìm tất cả các giá trị của tham số m đểhàm số đồng biến trên tập xác định.

Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên tập xác định.

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phân tích: Hàm số y = a x 3 + b x 2 + c x + d đồng biến trên R ⇔ y ′ ≥ 0 , ∀ x ∈ R ⇔ { a > 0 △ y ​ ⩽ 0 ​ Hàm số y = a x 3 + b x 2 + c x + d nghịchbiến trên R ⇔ y ′ ≥ 0 , ∀ x ∈ R ⇔ { a < 0 △ y ​ ⩽ 0 ​ TXĐ:D = R . Ta có: y ′ = 3 x 2 + 2 ( 2 − m ) x − ( 2 m − 3 ) . Hàm số y = x 3 + ( 2 − m ) x 2 − ( 2 m − 3 ) x + 1 đồng biếntrên R khi và chỉ khi y ′ ≥ 0 , ∀ x ∈ R hay 3 x 2 + 2 ( 2 − m ) x − ( 2 m − 3 ) ≥ 0 , ∀ x ∈ R Do đó △ ′ = ( 2 − m ) 2 + 3 ( 2 m − 3 ) ≤ 0 ⇔ m ∈ [ − 1 − 6 ​ ; − 1 + 6 ​ ] Kết luận: m ∈ [ − 1 − 6 ​ ; − 1 + 6 ​ ] hàm số đồng biến trên R

Phân tích:

Hàm số  đồng biến trên R 

Hàm số  nghịch biến trên R 

TXĐ:D = R . Ta có: 

Hàm số  đồng biến trên R khi và chỉ khi  hay 

Do đó 

Kết luận: hàm số đồng biến trên R

2

Câu hỏi tương tự

Ông X ban đầu có một số tiền là 420 triệu VNĐ đem gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với hình thức lãi kép 0,5% tính cho một tháng. Sau đúng 10 tháng ông X đến ngân hàng rút ra 100 triệu VNĐ. Tiếp đó sau...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG