Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho h à m s ố y = x + m m x + 4 ​ . T ì m t ấ t c ả c á c gi á tr ị c ủ a tham s ố m để h à m s ố ngh ị ch bi ế n tr ê n kho ả ng ( − ∞ ; 1 )

Cho hàm s .
T
ìm tt c các giá tr ca tham s m  để hàm s nghch biến trên khong

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T ậ p x á c đị nh D = R ∖ { − m } . Ta c ó y ′ = ( x + m ) 2 m 2 − 4 ​ H à m s ố ngh ị ch bi ế n tr ê n t ừ ng kho ả ng x á c đị nh khi v à ch ỉ khi . Để h à m s ố ngh ị ch bi ế n tr ê n kho ả ng ( − ∞ ; 1 ) th ì ta ph ả i c ó K ế t h ợ p 2 đ i ề u ki ệ n tr ê n suy ra − 2 < m ≤ 1 .

Tp xác định .
Ta có
Hàm s nghch biến trên tng khong xác định khi và ch khi y apostrophe less than 0 not stretchy left right double arrow m squared minus 4 less than 0 not stretchy left right double arrow negative 2 less than m less than 2.
Để hàm s nghch biến trên khong  thì ta phi có negative m greater or equal than 1 not stretchy left right double arrow m less or equal than 1
Kết hp 2 điu kin trên suy ra .

1

Câu hỏi tương tự

Cho h à m s ố y = 2 x 3 − 3 ( 2 m + 1 ) x 2 + 6 m ( m + 1 ) x + 1 . T ì m t ấ t c ả c á c gi á tr ị c ủ a tham s ố m để hà m s ố đồ ng bi ế n tr ê n kho ả ng ( 2 ; + ∞ )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG