Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho h à m s ố y = 2 x 3 − 3 ( 2 m + 1 ) x 2 + 6 m ( m + 1 ) x + 1 . T ì m t ấ t c ả c á c gi á tr ị c ủ a tham s ố m để hà m s ố đồ ng bi ế n tr ê n kho ả ng ( 2 ; + ∞ )

Cho hàm s .
T
ìm tt c các giá tr ca tham s m  đểm s đồng biến trên khong

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T ậ p x á c đị nh D = R . Ta c ó y ′ = 6 x 2 − 6 ( 2 m + 1 ) x + 6 m ( m + 1 ) c ó Δ = ( 2 m + 1 ) 2 − 4 m ( m + 1 ) = 1 , . Suy ra h à m s ố đồ ng bi ế n tr ê n m ỗ i kho ả ng ( − ∞ ; m ) v à ( m + 1 ; + ∞ ) . V ậ y h à m s ố đồ ng bi ế n tr ê n kho ả ng ( 2 ; + ∞ ) khi v à ch ỉ khi .

Tp xác định .
Ta có  có y apostrophe equals 0 not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x equals m end cell row cell x equals m plus 1 end cell end table close. Suy ra hàm s đồng biến trên mi khong  và .
Vy hàm s đồng biến trên khong  khi và ch khi m plus 1 less or equal than 2 not stretchy left right double arrow m less or equal than 1.

1

Câu hỏi tương tự

Cho h à m s ố y = x 3 + ( 1 − 2 m ) x 2 + ( 2 − m ) x + m + 2 . T ì m t ấ t c ả c á c gi á tr ị c ủ a tham s ố m để h à m s ố đồ ng bi ế n tr ê n kho ả ng ( 0 ; + ∞ ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG