Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho h à m s ố y = x 3 + 3 x 2 − m x − 4 . T ì m t ấ t c ả c á c gi á tr ị c ủ a tham s ố m để h à m s ố đồ ng bi ế n tr ê n kho ả ng ( − ∞ ; 0 )

Cho hàm s .
T
ìm tt c các giá tr ca tham s m  để hàm s đồng biến trên khong

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T ậ p x á c đị nh D = R . Ta c ó y ′ = 3 x 2 + 6 x − m H à m s ố đồ ng bi ế n tr ê n kho ả ng ( − ∞ ; 0 ) khi v à ch ỉ khi Ta c ó . L ậ p b ả ng bi ế n thi ê n c ủ a h à m s ố f ( x ) suy ra . V ậ y gi á tr ị c ầ n t ì m c ủ a m l à m ≤ − 3 .

Tp xác định .
Ta có
Hàm s đồng biến trên khong  khi và ch khi
y apostrophe greater or equal than 0 comma straight for all x element of left parenthesis negative straight infinity semicolon 0 right parenthesis not stretchy left right double arrow m less or equal than f left parenthesis x right parenthesis equals 3 x squared plus 6 x comma straight for all x element of left parenthesis negative straight infinity semicolon 0 right parenthesis

not stretchy left right double arrow m less or equal than min for x element of left parenthesis negative straight infinity semicolon 0 right parenthesis of   f left parenthesis x right parenthesis
Ta có f apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals 6 x plus 6 comma f apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals 0 not stretchy left right double arrow x equals negative 1. Lp bng biến thiên ca hàm s suy ra min for x element of left parenthesis negative straight infinity semicolon 0 right parenthesis of   f left parenthesis x right parenthesis equals f left parenthesis negative 1 right parenthesis equals negative 3.
Vy giá tr cn tìm ca m là .

1

Câu hỏi tương tự

Cho h à m s ố y = x 3 + ( 1 − 2 m ) x 2 + ( 2 − m ) x + m + 2 . T ì m t ấ t c ả c á c gi á tr ị c ủ a tham s ố m để h à m s ố đồ ng bi ế n tr ê n kho ả ng ( 0 ; + ∞ ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG