Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số Tìm tất cả các giá trị của tham số twhjc m để hàm số liên tục tại x=2: A. B. C. D.

Cho hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell fraction numerator x cubed minus 8 over denominator x minus 2 end fraction space space space k h i space x not equal to 2 end cell row cell m x plus 1 space space space space k h i space x equals 2 end cell end table close

Tìm tất cả các giá trị của tham số twhjc m để hàm số liên tục tại x=2:

A. m equals 11 over 2

B. m equals 13 over 2

C. m equals 15 over 2

D. m equals 17 over 2 

  1. m equals 11 over 2 

  2. m equals 13 over 2 

  3. m equals 15 over 2 

  4. m equals 17 over 2 

T. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A.

Đáp án A. undefined

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = ⎩ ⎨ ⎧ ​ x x 2 ​ khi x < 1 , x  = 0 0 khi x = 0 x ​ khi x ≥ 1 ​ . Khẳng định nào đúng

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG