Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x + 1 f ( x ) := x 2 + ( m + 1 ) x + m + 1 ​ Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu trái dấu nhau và ∣ y C Đ ​ ∣ < ∣ Y CT ​ ∣

Cho hàm số  

Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu trái dấu nhau và 

R. Roboctvx92

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số có cực đại, cực tiểu tráidấu khi và chỉ khi { f ( − 1 )  = 0 △ < 0 ​ ⇔ { 1  = 0 ( m + 1 ) 2 − 4 ( m + 1 ) < 0 ​ ⇔ − 1 < m < 3 ( 1 ) ⇔ ( 2 k + 1 ) π < α < 2 ( k + 1 ) π , k ∈ Z Viết lại y = x + 1 f ( x ) := x 2 + ( m + 1 ) x + m + 1 ​ = x + m + x + 1 1 ​ (C) có các tiệm cận là x = − 1 và y = x + m . Cho giao điểm I của hai tiệm cận có tọa độ là I = ( − 1 ; m − 1 ) Khi hàm số y = p x + q a x 2 + b x + c ​ có cực đại, cực tiểu thì y C Đ ​ + y CT ​ = 2 x I ​ bởi thế nên { y C Đ ​ < 0 < Y CT ​ ∣ Y C Đ ​ ∣ < ∣ Y CT ​ ∣ ​ Suy ra y C Đ ​ + y CT ​ = 2 x I ​ > 0 ⇔ 2 ( m − 1 ) > 0 ⇔ m > 1 . (2) Từ (1), (2) suy ra giá trị phải tìm của m là 1 < m < 3

Hàm số có cực đại, cực tiểu trái dấu khi và chỉ khi

Viết lại 

(C) có các tiệm cận là  và . Cho giao điểm I của hai tiệm cận có tọa độ là 

Khi hàm số  có cực đại, cực tiểu thì 

bởi thế nên Suy ra . (2)

Từ (1), (2) suy ra giá trị phải tìm của m là 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m đểhàm số y = x − 1 f ( x ) := 2 x 2 − ( m + 2 ) x + 2 m ​ không có cực trị

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG