Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số Tìm m để f(x) liên tục trên [0;+∞).

Cho hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell fraction numerator 3 minus square root of 9 minus x end root over denominator x end fraction end cell cell comma 0 less than x less than 9 end cell row m cell comma x equals 0 end cell row cell 3 over x end cell cell comma x greater or equal than 9 end cell end table close Tìm m để f(x) liên tục trên [0;+∞).

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

+TXĐ:D=[0;+∞). Với x≥9 thì f ( x ) = x 3 ​ là hàm phân thức hữu tỉ xác định trên nửa khoảng [9;+∞) nên liên tục trên nửa khoảng [9;+∞). + Với 0<x<9 thì f ( x ) = x 3 − 9 − x ​ ​ là hàm phân thức hữu tỉ xác định trên khoảng (0;9) nên liên tục trên khoảng (0;9). Tại điêm x=0 : Ta có f(0)=m và x → 0 + lim + 3 m u ​ f ( x ) = x → 0 + lim + 3 m u ​ + 3 m u x 3 − 9 − x ​ ​ = x → 0 + lim + 3 m u ​ + 3 m u 3 + 9 − x ​ 1 ​ = 6 1 ​ Vậy để hàm số liên tục trên [0;+∞) thì khi hàm số liên tục tại x=0 x → 0 + lim + 3 m u ​ + 3 m u f ( x ) = f ( 0 ) ⇔ m = 6 1 ​

+TXĐ:D=[0;+∞).
Với x≥9 thì là hàm phân thức hữu tỉ xác định trên nửa khoảng [9;+∞) nên liên tục trên nửa khoảng [9;+∞).
+ Với 0<x<9 thì là hàm phân thức hữu tỉ xác định trên khoảng (0;9) nên liên tục trên khoảng (0;9).
    Tại điêm x=0 :
Ta có f(0)=m và
Vậy để hàm số liên tục trên [0;+∞) thì khi hàm số liên tục tại x=0

1

Câu hỏi tương tự

Biết rằng L = l i m x → − ∞ ​ a x 2 − 3 x ​ + b x 4 x 2 − 2 x + 1 ​ + 2 − x ​ &gt; 0 là hữu hạn (với a, b là tham số). Khẳng định nào dưới đây đúng.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG