Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = { x − 3 ​ x 2 − 3 ​ , x  = 3 ​ 2 3 ​ , x = 3 ​ ​ . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau: (I) f ( x ) liên tục tại x = 3 ​ (II) f ( x ) gián đoạntại x = 3 ​ (III) f ( x ) liên tục tại trên R

Cho hàm số .Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

(I)  liên tục tại 

(II)  gián đoạn  tại 

(III)  liên tục tại trên R

  1. chỉ (I) và (II)

  2. chỉ (II) và (III)

  3. chỉ (I) và (III)

  4. cả (I); (II); (III) đều đúng

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Với x  = 3 ​ ta có hàm số f ( x ) = x − 3 ​ x 2 − 3 ​ liên tục trên khoảng ( ∞ ; 3 ​ ) v a ˋ ( 3 ​ ; + ∞ ) (1) Với x = 3 ​ ta có f ( 3 ​ ) = 2 3 ​ và x → 3 ​ lim ​ f ( x ) = x → 3 ​ lim ​ x − 3 ​ x 2 − 3 ​ = 2 3 ​ = f ( 3 ​ ) nên hàm số liên tục tại x = 3 ​ ( 2 ) Từ (1) và (2) ta có hàm số liên tục trên R

Đáp án C

Với  ta có hàm số liên tục trên khoảng  (1)

Với  ta có  và  nên hàm số liên tục tại 

Từ (1)  và (2)  ta có hàm số liên tục trên R

1

Câu hỏi tương tự

Xét tính liên tục của hàm số sau trên i: f ( x ) = 3 x 2 − 1 ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG