Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Tích phân I = ∫ 0 π ​ + 3 m u sin 2 x ⋅ f ( cos x ) d x bằng

Cho hàm số italic f left parenthesis italic x right parenthesis equals open curly brackets table attributes columnalign left left columnspacing 1em end attributes row cell 2 italic x − 2   text  khi  end text italic x less or equal than 0 end cell row cell italic x squared plus 4 italic x − 2   text  khi  end text italic x greater than 0 end cell end table close. Tích phân  bằng

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do nên hàm số f ( x ) liên tục tại điểm x = 0 . Đặt . Đổi cận: Ta có:

Do lim with italic x not stretchy yields 0 to the power of − below  italic f left parenthesis italic x right parenthesis equals lim with italic x not stretchy yields 0 to the power of plus below  italic f left parenthesis italic x right parenthesis equals italic f left parenthesis 0 right parenthesis equals − 2 nên hàm số  liên tục tại điểm .
Đặt italic t equals cos invisible function application italic x not stretchy comes from d italic t equals − sin invisible function application italic x d italic x.
Đổi cận: italic x equals 0 not stretchy comes from italic t equals 1 semicolon italic x equals italic pi not stretchy comes from italic t equals − 1
Ta có:

table attributes columnalign right left right left right left right left right left right left columnspacing 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em end attributes row cell integral subscript 0 superscript italic pi  sin invisible function application 2 italic x ⋅ italic f left parenthesis cos invisible function application italic x right parenthesis d italic x equals integral subscript 0 superscript italic pi  2 sin invisible function application italic x ⋅ cos invisible function application italic x ⋅ italic f left parenthesis cos invisible function application italic x right parenthesis d italic x end cell row cell equals − integral subscript 1 superscript − 1 end superscript  2 italic t ⋅ italic f left parenthesis italic t right parenthesis d italic t equals 2 integral subscript − 1 end subscript superscript 1  italic t ⋅ italic f left parenthesis italic t right parenthesis d italic t end cell row cell equals 2 integral subscript − 1 end subscript superscript 0  italic x ⋅ italic f left parenthesis italic x right parenthesis d italic x plus 2 integral subscript 0 superscript 1  italic x ⋅ italic f left parenthesis italic x right parenthesis d italic x end cell row cell equals 2 integral subscript 0 superscript 1  italic x open parentheses italic x squared plus 4 italic x − 2 close parentheses d italic x plus 2 integral subscript − 1 end subscript superscript 0  italic x ⋅ left parenthesis 2 italic x − 2 right parenthesis d italic x end cell end table

equals open 2 open parentheses italic x to the power of 4 over 4 plus fraction numerator 4 italic x cubed over denominator 3 end fraction − italic x squared close parentheses close vertical bar subscript 0 superscript 1 plus open 4 ⋅ open parentheses italic x cubed over 3 − italic x squared over 2 close parentheses close vertical bar subscript − 1 end subscript superscript 0 equals 7 over 6 plus 10 over 3 equals 9 over 2.

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG