Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 − 3 x + 2 . Tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là

Cho hàm số . Tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là ( 1 ; 0 ) .

Vậy điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau Số điểm cực trị của hàm số đã cho bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG