Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là:

Cho hàm số . Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có tập xác định: D = ℝ \ 0 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/TTh3VsTkteiOej5D_2Cu1m9D6l81xGU8GYkAaVGkFCb69opuqqS-VTY-_vxPzUIUQLmVoaLW1IaqnYLtGm70utcufolQs69LByPK6OElui9Spm2BIgsK86UGRmXRInjgEHXkoSlF" style="width: 74.67px; height: 14.67px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="begin mathsize 18px style D equals straight real numbers backslash open curly brackets 0 close curly brackets end style"> . nên là tiệm cận ngang. nên là tiệm cận ngang.

Ta có tập xác định: <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mstyle mathsize="18px"><mrow><mi>D</mi><mo>=</mo><mi mathvariant="normal">&#x211D;</mi><mo>\</mo><mfenced open="{" close="}"><mn>0</mn></mfenced></mrow></mstyle></math>.

 nên  là tiệm cận ngang.

 nên  là tiệm cận ngang.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ: Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị ?

18

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG