Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = 1 + C 10 1 ​ x + C 10 2 ​ x 2 + ... + C 10 10 ​ x 10 . Số điểm cực trị của hàm số đã cho bằng

Cho hàm số . Số điểm cực trị của hàm số đã cho bằng

  1. 10

  2. 0

  3. 9

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng khai triển nhị thức Niu tơn, ta có: Bảng biến thiên Vậy hàm số đã cho có duy nhất một điểm cực trị x = − 1

Áp dụng khai triển nhị thức Niu tơn, ta có:

Bảng biến thiên

Vậy hàm số đã cho có duy nhất một điểm cực trị  

1

Câu hỏi tương tự

Trong các hình sau, hình nào là hình chóp cụt?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG