Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Đáp án sai trong các đáp án sau là:

Cho hàm số y equals fraction numerator x squared plus x minus 1 over denominator x minus 1 end fraction . Đáp án sai trong các đáp án sau là:
 

  1. y tăng trên khoảng (-infinity;0)
     

  2. y giảm trên khoảng (0;1) và tăng trên khoảng (2;+infinity)

  3. y tăng trên tập (0; 1)union(1;2)
     

  4. y giảm trên khoảng (1; 2)
     

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Số nghiệm âm của phương trình 2 x+1 + 2 -x = 2 là:...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG