Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x − 1 x 2 − x + 1 ​ . Đánh dấu xvào các ôtrống chọn đúng hoặcsaicho những câu sau : (A) Hàm sốkhông có giá tri nhỏ nhất trên [ 2 ; + ∞ ) . (B) Hàm sốcógiá trịlớn nhất là 3 trên ( 1 ; + ∞ ) . (C) Hàm sốkhông có giátrịlớn nhất trên ( 1 ; + ∞ ) . (D) Hàm sốcó giá tri nhỏ nhất trên ( − ∞ ; 1 ) là -1.

Cho hàm số . Đánh dấu x vào các ô trống chọn đúng hoặc sai cho những câu sau :
(A) Hàm số không có giá tri nhỏ nhất trên .
(B) Hàm số có giá trị lớn nhất là 3 trên .
(C) Hàm số không có giá trị lớn nhất trên .
(D) Hàm số có giá tri nhỏ nhất trên  là -1.

R. Robo.Ctvx34

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số y = x − 1 x 2 − x + 1 ​ có D = R \ { 1 } và có đạohàm y ′ = ( x − 1 ) 2 x 2 − 2 x ​ y ′ = 0 ⇔ [ x = 0 ⇒ y = − 1 x = 2 ⇒ y = 3 ​ Bảng biến thiên Dựa vào bảng biến thiên, ta có Trên nửa khoàng [ 2 ; + ∞ ) , hàm số có giá trị nhỏ nhất là 3. (A) sai. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất là 3 trên khoảng ( 1 ; + ∞ ) . (B) sai. f ( x ) → + ∞ trên khoảng ( 1 ; + ∞ ) nên hàm sốkhông có giá trị lớn nhất. (C) đúng. Trên khoảng ( − ∞ ; 1 ) , hàm số có giá trị lớn nhất là -1. (D) sai.

Hàm số và có đạo hàm


Bảng biến thiên

Dựa vào bảng biến thiên, ta có
Trên nửa khoàng , hàm số có giá trị nhỏ nhất là 3. (A) sai.

Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất là 3 trên khoảng . (B) sai.

trên khoảng nên hàm số không có giá trị lớn nhất. (C) đúng.

Trên khoảng , hàm số có giá trị lớn nhất là -1. (D) sai.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x + m m x − 1 ​ (1) Gọi M là một điểm bất kỳ thuộc (1).Tiếp tuyến của (1)tại M cắt các đường tiệm cận tại A, B. Tìm m để diện tích tam giác IAB bằng 10 , với I là giao điểm của 2 đườ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG