Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Nghiệm của bất phương trình là:

Cho hàm số . Nghiệm của bất phương trình  là:

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Do đó Chọn D

Ta có:

Do đó

 

Chọn D

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG