Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x + 1 x − 3 ​ ( C ) Đường thẳng d có hệ số góc k đi qua điểm I(-1 ; 1) và cắt (C) tại hai điểm phân biệt M và N sao cho I là trung điểm của MN. Tìm k.

Cho hàm số
Đường thẳng d có hệ số góc k đi qua điểm I(-1 ; 1) và cắt (C) tại hai điểm phân biệt M và N sao cho I là trung điểm của MN. Tìm k.

R. Roboctvx124

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

+ Phương trình đường thẳng d : y = k ( x + 1 ) + 1 . + Hoành độ giao điểm của d và (C) là nghiệm phương trình: x + 1 x − 3 ​ = k ( x + 1 ) + 1 ⇔ k x 2 + 2 k x + k + 4 = 0 ( ∗ ) ( do x = − 1 không là nghiệm). Yêu cầu bài toán thỏa mãn khi và chỉ khi phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt x 1 ​ , x 2 ​ thỏa mãn ⎩ ⎨ ⎧ ​ k  = 0 Δ ′ = − 4 k > 0 x 1 ​ + x 2 ​ = − 2 = 2 x I ​ ​ ⇔ k < 0 Vậy giá trị cần tìm của k là ( − ∞ ; 0 )

+ Phương trình đường thẳng .
+ Hoành độ giao điểm của d và (C) là nghiệm phương trình:
do không là nghiệm).
Yêu cầu bài toán thỏa mãn khi và chỉ khi phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn

Vậy giá trị cần tìm của k là

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình thang cong(H )giới hạn bởi các đường y = e x , y = 0 , x = 0 , x = l n 4. Đường thẳng x = k ( 0 < k < ln 4 ) chia(H )thành hai phần có diện tích là S 1 ​ và S 2 ​ như hình vẽ bên.Tìm kđ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG