Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x + 1 2 x − 3 ​ . Mệnh đề nào sau đây đúng?

Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây đúng?

  1. Hàm số đồng biến trên tập xác định của nó

  2. Hàm số nghịch biến trên tập 

  3. Hàm số đồng biến trên  và 

  4. Hàm số nghịch biến trên 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: y ′ = ( x + 1 ) 2 5 ​ nên y ′ > 0 , với mọi x  = − 1 Vậy hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định ( − ∞ ; − 1 ) và ( − 1 ; + ∞ )

Ta có:  nên , với mọi 

Vậy hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định  và 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số f ( x ) đạt cực đại tại điểm nào sau đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG