Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x + 1 2 x + 1 ​ . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

  1. Hàm số đồng biến trên khoảng  và ; nghịch biến trên .

  2. Hàm số nghịch biến trên khoảng  và

  3. Hàm số đồng biến trên tập 

  4. Hàm số đồng biến trên khoảng  và

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy hàm số đồng biến trên ( − ∞ ; − 1 ) và ( − 1 ; + ∞ )

Vậy hàm số đồng biến trên  và

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện ABCD. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm các cạnh BC,CA và AD (tham khảo hình vẽ bên). Biết . Góc giữa hai đường thẳng AB và CD là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG