Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x x − 1 ​ . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

  1. Hàm số đã cho chỉ đồng biến trên 

  2. Hàm số đã cho chỉ đồng biến trên 

  3. Hàm số đã cho đồng biến trên 

  4. Hàm số đã cho đồng biến trên mỗi khoảng xác định.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

TXĐ: D = R \ { 0 } Do đó hàm số đã cho đồng biến trên mỗi khoảng xác định.

TXĐ: 

Do đó hàm số đã cho đồng biến trên mỗi khoảng xác định.

4

Câu hỏi tương tự

Cho ba điểm A, B, C thẳng hang theo thứ tự đó và AB = 2BC. Dựng các hình vuông ABEF, BCGH (đỉnh của hình vuông tính theo chiều kim đồng hồ). Xét phép quay tâm B góc quay biến điểm E thành điểm A. Gọi ...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG