Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số x 4 − 2 x 2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( − ∞ ; − 2 ) B. Hàm số đồngbiến trên khoảng ( − 1 ; 1 ) C. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( − 1 ; 1 ) D. Hàm số đồng biến trên khoảng ( − ∞ ; − 2 )

Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
B. Hàm số đồng biến trên khoảng 
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
D. Hàm số đồng biến trên khoảng

  1. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

  2. Hàm số đồng biến trên khoảng 

  3. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

  4. Hàm số đồng biến trên khoảng

R. Roboteacher57

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y ′ = 4 x 3 − 4 x = 4 x ( x 2 − 1 ) y ′ ≤ 0 ⇒ Với những giá trị của x <-1 thì hàm số nghịch biến Chọn A

 Với những giá trị của x <-1 thì hàm số nghịch biến 

Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số y= x 3 − 3 x 2 − m x + 4 có hai điểm cực trị thuộc khoảng (-3;3)?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG