Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số (m là tham số thực), trong đó x, a là các số thực thỏa mãn đẳng thức (với n là số nguyên dương). Gọi S là tập hợp các giá trị của m thỏa mãn .Số phần tử của S là:

Cho hàm số y equals fraction numerator ln left parenthesis 2 x minus a right parenthesis minus 2 m over denominator ln left parenthesis 2 x minus a right parenthesis plus 2 end fraction (m là tham số thực), trong đó x, a là các số thực thỏa mãn đẳng thức 

(với n là số nguyên dương). Gọi S là tập hợp các giá trị của m thỏa mãn  .Số phần tử của S là:
 

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. Vô số

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Xét

Ta có:

 

left right double arrow log subscript 2 left parenthesis x squared plus a squared right parenthesis plus 2 log subscript 2 left parenthesis x squared plus a squared right parenthesis plus 2 squared log subscript 2 left parenthesis x squared plus a squared right parenthesis plus... plus 2 to the power of n log subscript 2 left parenthesis x squared plus a squared right parenthesis minus left parenthesis 2 to the power of n plus 1 end exponent minus 1 right parenthesis left parenthesis log subscript 2 x a plus 1 right parenthesis equals 0 left right double arrow left parenthesis 2 to the power of 0 plus 2 to the power of 1 plus 2 squared plus 2 cubed plus... plus 2 to the power of n right parenthesis log subscript 2 left parenthesis x squared plus a squared right parenthesis minus left parenthesis 2 to the power of n plus 1 end exponent minus 1 right parenthesis left parenthesis log subscript 2 x a plus 1 right parenthesis equals 0 left right double arrow left parenthesis 2 to the power of n plus 1 end exponent minus 1 right parenthesis log subscript 2 left parenthesis x squared plus a squared right parenthesis minus left parenthesis 2 to the power of n plus 1 end exponent minus 1 right parenthesis left parenthesis log subscript 2 x a plus 1 right parenthesis equals 0 left right double arrow left parenthesis 2 to the power of n plus 1 end exponent minus 1 right parenthesis open square brackets log subscript 2 left parenthesis x squared plus a squared right parenthesis minus left parenthesis log subscript 2 x a plus 1 right parenthesis close square brackets equals 0 left right double arrow log subscript 2 left parenthesis x squared plus a squared right parenthesis minus log subscript 2 x a minus 1 equals 0 left right double arrow log subscript 2 fraction numerator x squared plus a squared over denominator x a end fraction equals 1 left right double arrow x squared plus a squared equals 2 x a left right double arrow x equals a

Xét

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình 4 x -m.2 x+1 +2m=0. Tìm m để pt có 2 nghiệm phân biệt sao cho x1#x2 và x1+x2=3

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG