Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x − 3 x + m ​ ( m là tham số thực) thỏa mãn [ − 1 ; 2 ] min ​ y = − 2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Cho hàm số (m là tham số thực) thỏa mãn . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số y = x − 3 x + m ​ liên tục trên đoạn [ − 1 ; 2 ] và có đạo hàm y ′ = ( x − 3 ) 2 − 3 − m ​ Nếu y ′ > 0 ⇔ m < − 3 thì hàm số đồng biến trên đoạn [ − 1 ; 2 ] nên [ − 1 ; 2 ] min ​ y = y ( − 1 ) = − 4 − 1 + m ​ = − 2 ⇔ m = 9 không thỏa mãn Nếu y ′ < 0 ⇔ m > − 3 hàm số nghịch biến trên đoạn [ − 1 ; 2 ] nên [ − 1 ; 2 ] min ​ y = y ( 2 ) = − 1 2 + m ​ = − 2 ⇔ m = 0 thỏa mãn Vậy đáp án B đúng

Hàm số  liên tục trên đoạn  và có đạo hàm 

Nếu  thì hàm số đồng biến trên đoạn  nên  không thỏa mãn

Nếu  hàm số nghịch biến trên đoạn  nên  thỏa mãn

Vậy đáp án B đúng

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị của tham số để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên bằng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG