Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x + 1 x + m ​ (m là tham số thực) thỏa mãn [ 1 ; 2 ] min ​ y + [ 1 ; 2 ] ma x ​ y = 3 16 ​ .Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Cho hàm số  (m là tham số thực) thỏa mãn . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Ta có : y ′ = ( x + 1 ) 2 1 − m ​ TH1: m = 1 ⇒ y = 1 (loại) TH2: m > 1 [ 1 ; 2 ] min ​ y + [ 1 ; 2 ] ma x ​ y = 2 1 + m ​ + 3 2 + m ​ = 3 16 ​ ⇔ m = 5 (thỏa mãn) TH3: m<1 [ 1 ; 2 ] min ​ y + [ 1 ; 2 ] ma x ​ y = 3 2 + m ​ + 2 1 + m ​ = 3 16 ​ ⇔ m = 5 (loại) Vậy m = 5 thỏa mãn.

Chọn A.

Ta có : 

TH1:  (loại)

TH2: 

 (thỏa mãn)

TH3: m<1

 (loại)

Vậy  thỏa mãn.

2

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để hàm số có hai điểm cực trị trái dấu ?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG