Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 4 − 2 ( m + 1 ) x 2 + m , m là tham số thực. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1 .

Cho hàm số , m là tham số thực.

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi .

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khi m = 1 ta c ó h à m s ố y = x 4 − 4 x 2 + 1 . + T ậ p x á c đị nh: R + S ự bi ế n thi ê n: Chi ề u bi ế n thi ê n: hoặc x = ± 2 ​ . H à m s ố nghịch bi ế n tr ê n c á c kho ả ng ( − ∞ ; − 2 ​ ) v à ; đồngbi ế n tr ê n kho ả ng và ( 2 ​ ; + ∞ ) . C ự c tr ị : H à m s ố đạ t c ự c tiểu t ạ i x = ± 2 ​ ; y CT ​ = − 3 , đạ t c ự c đại t ạ i x = 0 ; y C Đ ​ = 1 . Gi ớ i h ạ n: . Bảng biến thiên: + Đồ thị:

Khi  ta có hàm s .

+ Tp xác định: R

+ S biến thiên:

Chiu biến thiên: y apostrophe equals 4 x cubed minus 8 x semicolon space of 1em y apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals 0 not stretchy left right double arrow x equals 0 hoặc .
Hàm s nghịch biến trên các khong  và open parentheses 0 semicolon square root of 2 close parentheses; đồng biến trên khong open parentheses negative square root of 2 semicolon 0 close parentheses và .
Cc tr: Hàm s đạt cc tiểu ti , đạt cc đại ti .
Gii hn: lim for x not stretchy rightwards arrow negative straight infinity of   y equals lim for x not stretchy rightwards arrow plus straight infinity of   y equals plus straight infinity.

Bảng biến thiên:

+ Đồ thị:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 − 2 x 2 + ( 1 − m ) x + m , m là tham số thực. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG