Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số , m là tham số. Tập các giá trị m để hàm số đồng biến trên khoảng (1;2) là:

Cho hàm số y equals x to the power of 4 minus 2 m x squared minus 3 m plus 1, m là tham số. Tập các giá trị m để hàm số đồng biến trên khoảng (1;2) là:

  1. m element of left parenthesis negative infinity semicolon 0 right square bracket

  2. m element of left parenthesis negative 5 semicolon 2 right parenthesis

  3. m element of left parenthesis negative 5 semicolon plus infinity right parenthesis

  4. m element of left parenthesis negative infinity semicolon 1 right square bracket

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 − 3 x + 2 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG