Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục và có đạo hàm trên R thỏa mãn 5 f ( x ) − 7 f ( 1 − x ) = 3 ( x 2 − 2 x ) , ∀ x ∈ R .Biết rằng tích phân ( I = ∫ 0 1 ​ x . f ′ ( x ) d x = − b a ​ với b a ​ là phân số tối giản ). Tính T = 8 a − 3 b .

Cho hàm số  liên tục và có đạo hàm trên  thỏa mãn  . Biết rằng tích phân  ( với  là phân số tối giản ). Tính  .

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4

Câu hỏi tương tự

chứng minh:Nếu f, g liên tục trên [ a ; b ] thì ( ∫ a b ​ f ( x ) g ( x ) d x ) 2 ≤ ∫ a b ​ f 2 ( x ) d x ⋅ ∫ a b ​ g 2 ( x ) d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG