Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục và có đạo hàm f ′ ( x ) = ( 2 x − 1 ) 4 ( x + 2 ) ( 3 − 3 x ) , số điểm cực trị của hàm số là

Cho hàm số  liên tục và có đạo hàm , số điểm cực trị của hàm số là

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có: f ′ ( x ) = 0 ⇔ ⎣ ⎡ ​ 2 x − 1 = 0 x + 2 = 0 3 − 3 x = 0 ​ ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = 0 , 5 x = − 2 x = 1 ​ Bảng biến thiên: Vậy hàm số có 2 cực trị

Chọn B

Ta có: 

Bảng biến thiên:

Vậy hàm số có 2 cực trị

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng tọa độ, chỉ ra tập hợp tất cả những điểm M ( x , y ) có tọa độ thỏa mãn điều kiện ∣ y ∣ ≥ x − 1 x 2 − x + 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG