Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) liên tục và có đạo hàm trên [ − 2 1 ​ ; 2 1 ​ ] thỏa mãn ∫ − 2 1 ​ 2 1 ​ ​ [ f 2 ( x ) − 2 f ( x ) . ( 3 − x ) ] d x = − 12 109 ​ . Tính ∫ 0 2 1 ​ ​ x 2 − 1 f ( x ) ​ d x

Cho hàm số  liên tục và có đạo hàm trên  thỏa mãn 
. Tính 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng 2 1 ​ ∫ 0 π ​ x m e 2 x d x > m + 2 π m + 2 ​ + m + 3 π m + 3 ​ ( m ∈ N )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG