Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và thỏa mãn f ( − 4 ) = 4 . Đồ thị hàm số y = f ′ ( x ) như hình vẽ bên dưới. Để giá trị lớn nhất của hàm số h ( x ) = f ( x ) − 2 x 2 ​ − x + 3 m trên đoạn [ − 4 ; 3 ] không vượt quá 2022 thì tập giác trị của m là

Cho hàm số  liên tục trên  và thỏa mãn . Đồ thị hàm số  như hình vẽ bên dưới. Để giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  không vượt quá 2022 thì tập giác trị của m là

 

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

h ′ ( x ) = f ′ ( x ) − ( x + 1 ) Trên ( − 4 ; 1 ) , h ′ ( x ) < 0 , trên ( 1 ; 3 ) , h ′ ( x ) > 0 , h ′ ( 1 ) = 0 Hàm số h ( x ) đạt cực tiểu trên đoạn [ − 4 ; 3 ] tại x = 1 a = h ( − 4 ) = 3 m ; b = h ( 3 ) = f ( 3 ) − 2 15 ​ + 3 m Gọi Nhận thấy Vậy, Vậy, tập giá trị của m, là ( − ∞ ; 674 ]

 

Trên , trên 
Hàm số  đạt cực tiểu trên đoạn  tại 

Gọi 

S subscript 1 equals integral subscript − 4 end subscript superscript 1   open square brackets left parenthesis italic x − 1 right parenthesis − italic f to the power of prime left parenthesis italic x right parenthesis close square brackets italic d italic x semicolon S subscript 2 equals integral subscript 1 superscript 3   left square bracket italic f left parenthesis italic x right parenthesis − left parenthesis italic x − 1 right parenthesis right square bracket italic d italic x

Nhận thấy

table attributes columnalign right left right left right left right left right left right left columnspacing 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em end attributes row cell S subscript 1 greater than open S subscript 2 not stretchy comes from open parentheses italic x squared over 2 plus italic x − italic f left parenthesis italic x right parenthesis close parentheses close vertical bar subscript − 4 end subscript superscript 1 greater than open open parentheses italic f left parenthesis italic x right parenthesis − italic x squared over 2 − italic x close parentheses close vertical bar subscript 1 superscript 3 end cell row cell not stretchy rightwards double arrow 1 half − italic f left parenthesis 1 right parenthesis − 4 plus italic f left parenthesis − 4 right parenthesis greater than italic f left parenthesis 3 right parenthesis − 12 over 2 − italic f left parenthesis 1 right parenthesis end cell row cell not stretchy left right double arrow italic f left parenthesis − 4 right parenthesis greater than italic f left parenthesis 3 right parenthesis − 7 over 2 not stretchy comes from italic f left parenthesis 3 right parenthesis less than 15 over 2 end cell end table

Vậy, italic b less than italic a comma max with italic x element of left square bracket − 4 semicolon 3 right square bracket below   italic h left parenthesis italic x right parenthesis equals italic a not stretchy comes from 3 italic m less or equal than 2022 not stretchy left right double arrow italic m less or equal than 674
Vậy, tập giá trị của m, là 

 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x + 2 y + z − 4 = 0 và đường thẳng d : 2 x + 1 ​ = 1 y ​ = 3 z + 2 ​ . Đường thẳng Δ nằm trong mặt phẳng ( P ) đồng thời cắt và vuông góc với dcó phương tr...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG