Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) liên tục trên R và thỏa mãn ∫ 0 4 π ​ ​ tan x . f ( co s 2 x ) d x = 2 và ∫ e e 2 ​ x ln x f ( ln 2 x ) ​ d x = 2 . Tính ∫ 4 1 ​ 2 ​ x f ( 2 x ) ​ d x .

Cho hàm số  liên tục trên  và thỏa mãn  và  . Tính .

  1. 0

  2. 1

  3. 4

  4. 8

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho y=f(x) là một hàm số bất kỳ có đạo hàm trên R, đặt . Khẳng ddingj nào dưới đây đúng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG