Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) liên tục trên R và thỏa mãn ∫ − 2 2 ​ f ( x 2 + 5 ​ − x ) d x = 1 , ∫ 1 5 ​ x 2 f ( x ) ​ d x = 3 . Tích phân ∫ 1 5 ​ f ( x ) d x bằng

Cho hàm số  liên tục trên  và thỏa mãn . Tích phân  bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt t = x 2 + 5 ​ − x suy ra t + x = x 2 + 5 ​ ⇒ ( t + x ) 2 = x 2 + 5 ⇒ t 2 + 2 t x = 5 ⇒ x = 2 t 5 ​ − 2 t ​ ⇒ d x = ( − 2 t 2 5 ​ − 2 1 ​ ) d t Đổi cận: x = − 2 ⇒ t = 5 ; x = 2 ⇒ t = 1 Ta có: ∫ − 2 2 ​ f ( x 2 + 5 ​ − x ) d x = ∫ 5 1 ​ f ( t ) ( − 2 t 2 5 ​ − 2 1 ​ ) d t = 2 1 ​ ∫ 1 5 ​ f ( t ) ( t 2 5 ​ + 1 ) d t = 1

Đặt  suy ra

Đổi cận: 

Ta có:

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho f ( x ) là hàm số liên tục trên đoạn [ 0 ; 10 ] thỏa mãn ∫ 0 10 ​ + 3 m u f ( x ) dx = 7 và ∫ 2 6 ​ + 3 m u f ( x ) dx = 3 . Tính ∫ 0 2 ​ + 3 m u f ( x ) dx + ∫ 6 10 ​ + 3 m u f ( x ) dx x.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG