Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có đạo hàm f ′ ( x ) = ( 1 − x ) 2 ( x + 1 ) 3 ( 3 − x ) Hàm số y = f ( x ) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số  liên tục trên  và có đạo hàm  Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cho f ′ ( x ) = 0 trong đó x = 1 là nghiệm bội chẵn Ta có bảng xét dấu f ′ ( x ) : Vậy hàm số đồng biến trên khoảng ( − 1 ; 3 ) có chứa khoảng ( 1 ; 3 ) nên chọn đáp án C

Cho 

trong đó  là nghiệm bội chẵn

Ta có bảng xét dấu :

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng  có chứa khoảng  nên chọn đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Một kĩ sư được nhận lương khởi điểm là 8.000.000 đồng/tháng. Cứ sau 2 năm lương mỗi tháng của kĩ sư đó được tăng thêm 10% so với mức lương hiện tại. Tính tổng số tiền T (đồng) kĩ sư đó nhận được sau 6...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG