Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có f ′ ( x ) = ( x + 1 ) 2 ( x − 1 ) 3 ( 2 − x ) . Hàm số y = f ( x ) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số  liên tục trên  và có . Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy hàm số y = f ( x ) đồng biến trên khoảng ( 1 ; 2 ) .

Vậy hàm số  đồng biến trên khoảng .

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y = x + 2 2 x − 5 ​ đồng biến trên:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG