Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có bảng biến thiên như sau: Hàm số y = 3 1 ​ ( f ( x ) ) 3 − ( f ( x ) ) 2 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau:

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có: y ′ = f ′ ( x ) [ ( f ( x ) ) 2 − 2 f ( x ) ] = f ′ ( x ) f ( x ) [ f ( x ) − 2 ] Trên khoảng (3;4) ta có: Vậy hàm số đồng biến trên khoảng (3;4)

Chọn B

Ta có: 

Trên khoảng (3;4) ta có: 

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng (3;4)

1

Câu hỏi tương tự

Với giá trị nào của tham số thì giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn bằng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG