Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số liên tục trên và có đồ thị như hình bên. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số để phương trình có nghiệm thuộc khoảng :

Cho hàm số y equals f left parenthesis x right parenthesis liên tục trên straight real numbers và có đồ thị như hình bên. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình f left parenthesis e to the power of x right parenthesis equals m có nghiệm thuộc khoảng left parenthesis 0 semicolon ln 3 right parenthesis:

 

  1. left parenthesis 1 semicolon 3 right parenthesis

  2. open parentheses negative 1 third semicolon 0 close parentheses

  3. open square brackets negative 1 third semicolon 1 close square brackets

  4. open parentheses negative 1 third semicolon 1 close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt ẩn phụ: , phương trình trở thành với . YCBT có nghiệm có nghiệm Dựa vào đồ thị hàm số ở hình trên, ta có:

Đặt ẩn phụ: begin mathsize 16px style t equals e to the power of x end style,begin mathsize 16px style t greater than 0 end style phương trình begin mathsize 16px style f left parenthesis e to the power of x right parenthesis equals m end style trở thành begin mathsize 16px style f left parenthesis t right parenthesis equals m end style với begin mathsize 16px style t greater than 0 end style.

YCBTbegin mathsize 16px style left right double arrow end stylebegin mathsize 16px style f left parenthesis e to the power of x right parenthesis equals m end style có nghiệm begin mathsize 16px style x element of end stylebegin mathsize 16px style left parenthesis 0 semicolon ln 3 right parenthesis end style begin mathsize 16px style left right double arrow end stylebegin mathsize 16px style f left parenthesis t right parenthesis equals m end stylecó nghiệm begin mathsize 16px style t element of left parenthesis 1 semicolon 3 right parenthesis end style

Dựa vào đồ thị hàm số begin mathsize 16px style y equals f left parenthesis x right parenthesis end style ở hình trên, ta có: begin mathsize 16px style m element of open parentheses negative 1 third semicolon 1 close parentheses end style 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số và có đồ thị như hình vẽ dưới đây Đường thẳng y=3 cắt đồ thị tại cácđiểm có hoành độ . Biết rằng , giá trị của bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG