Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M,mlần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số g ( x ) = f ( 1 + sin 2 ( 2 x ) ) . Tổng M + m bằng

Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số . Tổng  bằng


 

  1. 5

  2. 4

  3. 6

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt t = 1 + sin 2 ( 2 x ) , vì 0 ≤ sin 2 ( 2 x ) ≤ 1 nên 1 ≤ t ≤ 2 Bài toán quy về tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( t ) trên [ 1 ; 2 ] Dựa vào đồ thị hàm số, M = [ 1 ; 2 ] ma x f ( t ) = 3 ​ , m = [ 1 ; 2 ] min f ( t ) = 1 ​ Vậy M + m = 4 Chọn đáp án B

Đặt , vì  nên 

Bài toán quy về tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên 

Dựa vào đồ thị hàm số, 

Vậy 

Chọn đáp án B
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho số phức z thỏa mãn ∣ z ∣ = 2 Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , tập hợp điểm biểu diễn các số phức w = z + i 3 + i + z ​ là một đường tròn có bán kính bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG