Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có đạo hàm f ′ ( x ) = x 2 ( x − 2 ) ( x 2 − 6 x + m ) với mọi x ∈ R . Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn [ − 2019 ; 2019 ] để hàm số g ( x ) = f ( 1 − x ) nghịch biến trên khoảng ( − ∞ ; − 1 ) ?

Cho hàm số  liên tục trên  và có đạo hàm  với mọi . Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn  để hàm số  nghịch biến trên khoảng ?

  1. 2012

  2. 2011

  3. 2009

  4. 2010

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Để hàm số nghịch biến trên khoảng ( − ∞ ; − 1 ) thì g ′ ( x ) ≤ 0 , bằng không tại một số điểm hữu hạn với mọi x ∈ ( − ∞ ; − 1 ) g ′ ( x ) ≤ 0 với mọi x ∈ ( − ∞ ; − 1 ) Xét hàm số h ( x ) = − x 2 − 4 x + 5 trên ( − ∞ ; − 1 ) Ta có bảng biến thiên: Từ bảng biến thiên suy ra m ≥ 9 , kết hợp với điều kiện m nguyên và thuộc đoạn [ − 2019 ; 2019 ] suy ra có 2011 số nguyên m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Ta có:

Để hàm số nghịch biến trên khoảng thì  , bằng không tại một số điểm hữu hạn với mọi x

 với mọi x

Xét hàm số  trên  Ta có bảng biến thiên:

Từ bảng biến thiên suy ra  , kết hợp với điều kiện m nguyên và thuộc đoạn  suy ra có 2011 số nguyên m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Gọi M và m tương ứnglà giá trị lớn nhất vàlà giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f ( 1 − 2 cos x ) trên ( 0 ; 2 3 π ​ ) . Giá trị của M + m

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG