Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ bên. Đặt M = ma x f ( 2 ( sin 4 x + cos 4 x ) ) , m = m ı ˋ n ( 2 ( sin 4 x + cos 4 x ) ) . Tính S = M + m .

Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ bên. Đặt  Tính  
 

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Chọn đáp án D

Hướng dẫn giải 

Chọn đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Cho n là số nguyên dương và ( 1 + x ) n = a 0 ​ + a 1 ​ x + a 2 ​ x 2 + ... + a k ​ x k + ... + a n ​ x n . Biết rằng tồn tại số nguyên dương k ( 1 ≤ k ≤ n − 1 ) sao cho 2 a k − 1 ​ ​ = 9 a k ​ ​ = 24...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG