Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có bảng xét dấu đạo hàm như sau: Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn [ − 1 ; 1 ] là:

Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn  là:

  1. Không tồn tại

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào bảng xét dấu của đạo hàm ta có: f ′ ( x ) ≤ 0∀ x ∈ ( − 1 ; 1 ) , f ( x ) l i e ^ n t ụ c t r e ^ n [ − 1 ; 1 ] ⇒ [ − 1 ; 1 ] M in ​ f ( x ) = f ( 1 )

Dựa vào bảng xét dấu của đạo hàm ta có:

4

Câu hỏi tương tự

So sánh các số: 3 600 và 5 400

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG