Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm của phương trình ∣ f ( x ) ∣ = 2 là:

Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm của phương trình  là:

  1. 2

  2. 3

  3. 6

  4. 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Đồ thị hàm số y = ∣ f ( x ) ∣ Dựa vào đồ thị ta thấy phương trình ∣ f ( x ) ∣ = 2 có 4 nghiệm

Chọn D

Đồ thị hàm số 

Dựa vào đồ thị ta thấy phương trình  có 4 nghiệm

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm J = ∫ x 2 cos ( 2 x ) d x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG