Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có đồ thị hàm số y = f ′ ( x ) như hình vẽ. Bất phương trình f ( x ) + x 2 + 3 < m có nghiệm đúng ∀ x ∈ ( − 1 ; 1 ) khi và chỉ khi

Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị hàm số  như hình vẽ. Bất phương trình  có nghiệm đúng  khi và chỉ khi

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt h ( x ) = f ( x ) + x 2 + 3 Bất phương trình đã cho có nghiệm đúng ∀ x ∈ ( − 1 ; 1 ) khi và chỉ khi m > ( − 1 ; 1 ) ma x ​ h ( x ) Ta có: h ′ ( x ) = f ′ ( x ) + 2 x , h ′ ( x ) = 0 ⇔ f ′ ( x ) + 2 x = 0 ⇔ [ x = 0 x = ± 1 ​ +) h ′ ( x ) > 0 ⇔ f ′ ( x ) + 2 x > 0 ⇔ f ′ ( x ) > − 2 x +) h ′ ( x ) < 0 ⇔ f ′ ( x ) + 2 x < 0 ⇔ f ′ ( x ) < − 2 x Ta có bảng biến thiên Từ bảng biến thiên suy ra: ( − 1 ; 1 ) ma x ​ h ( x ) = h ( 0 ) = f ( 0 ) + 3 Vậy m > f ( 0 ) + 3

Đặt 

Bất phương trình đã cho có nghiệm đúng  khi và chỉ khi 

Ta có: 

+) 

+)

Ta có bảng biến thiên

Từ bảng biến thiên suy ra: 

Vậy 

3

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm J = ∫ x 2 cos ( 2 x ) d x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG