Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình f ( f ( x ) ) = 0 bằng

Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình  bằng

 

  1. 7

  2. 3

  3. 5

  4. 9

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt t = f ( x ) ( t ∈ R ) , phương trình f ( f ( x ) ) = 0 trở thành f ( t ) = 0 Qua đồ thị hàm số y = f ( x ) đã cho ta thấy: Đồ thị hàm số y = f ( x ) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lần lượt làa , 0 , b với a ∈ ( − 2 ; − 1 ) , b ∈ ( 1 ; 2 ) Khi đó: Nhận thấy mỗi đường thẳng trong 3 đường thẳng y = a với a ∈ ( − 2 ; − 1 ) ; y = 0 ; y = b với b ∈ ( 1 ; 2 ) cắt đồ thị hàm số y = f ( x ) lần lượt tại 3 điểm phân biệt và 9 điểm này có hoành độ khác nhau. Vậy phương trình f ( f ( x ) ) = 0 có 9 nghiệm thực phân biệt.

Đặt  phương trình trở thành

Qua đồ thị hàm số đã cho ta thấy: Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là a , 0 , b với 

Khi đó:

Nhận thấy mỗi đường thẳng trong 3 đường thẳng  với ;  với  cắt đồ thị hàm số lần lượt tại 3 điểm phân biệt và 9 điểm này có hoành độ khác nhau. Vậy phương trình có 9 nghiệm thực phân biệt.

4

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Một đường thẳng d đi qua đỉnh D' và tâm I của mặt bên BCC'B'. Hai điểm M, N thay đổi lần lượt thuộc các mặt phẳng (BCC'B') và (ABCD) sao cho trung điể...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG