Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có bảng biến thiên như sau: Phương trình f ( x ) − 4 = 0 có bao nhiêu nghiệm thực?

Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau:

Phương trình  có bao nhiêu nghiệm thực?

  1. 2

  2. 4

  3. 0

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có f ( x ) − 4 = 0 ⇔ f ( x ) = 4 ( 1 ) Gọi (C) là đồ thị hàm số y = f ( x ) Phương trình (1) là phương trình hoành độ giao điểm của (C) và đường thẳng d : y = 4 Do đó số nghiệm của phương trình (1) là số giao điểm của (C) và d Dựa vào bảng biến thiên ta có (C) và d cắt nhau tại 2 điểm phân biệt. Vậy phương trình (1) có hai nghiệm thực.

Chọn A

Ta có 

Gọi (C) là đồ thị hàm số 

Phương trình (1) là phương trình hoành độ giao điểm của (C) và đường thẳng 

Do đó số nghiệm của phương trình (1) là số giao điểm của (C)d

Dựa vào bảng biến thiên ta có (C)d cắt nhau tại 2 điểm phân biệt. Vậy phương trình (1) có hai nghiệm thực.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số y = x ( x − 1 ) m x 2 + 1 ​ + x 2 ​ có hai tiệm cậnngang.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG