Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) v a ˋ F ( x ) liên tục trên R thỏa F ′ ( x ) = f ( x ) , ∀ x ∈ R . Tính ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x bi e ^ ˊ t F ( 0 ) = 2 v a ˋ F ( 1 ) = 5

Cho hàm số  liên tục trên  thỏa . Tính 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Ta có ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = F ( 1 ) − F ( 0 ) = 3

Đáp án D

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) , liên tục trên Rvà có bảng biến thiên như hình bên. Tìm số nghiệm thực của phương trình 2 f ( x ) + 7 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG