Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình bên. Phát biểu nào dưới đây là SAI ?

Cho hàm số liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình bên. Phát biểu nào dưới đây là SAI ?

  1. Hàm số có giá trị cực đại bằng 1

  2. Hàm số đạt cực tiểu tại 

  3. Hàm số có 2 điểm cực trị

  4. Hàm số đạt cực đại tại
     

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Từ bảng biến thiên ta thấy phát biểu hàm số đạt cực tiểu tại x = − 3 1 ​ là sai.

Chọn B.

Từ bảng biến thiên ta thấy phát biểu hàm số đạt cực tiểu tại  là sai.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG