Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) liên tục trên R thỏa mãn ∫ 1 8 ​ + 3 m u f ( x ) dx = 9 , ∫ 4 12 ​ + 3 m u f ( x ) dx = 3 và ∫ 4 8 ​ + 3 m u f ( x ) d x = 5 . Tính ∫ 1 12 ​ + 3 m u f ( x ) dx .

Cho hàm số  liên tục trên R thỏa mãn . Tính .

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ∫ 1 4 ​ + 3 m u f ( x ) dx = ∫ 1 8 ​ + 3 m u f ( x ) dx − ∫ 4 8 ​ + 3 m u f ( x ) dx = 9 − 5 = 4 Suy ra ∫ 1 12 ​ + 3 m u f ( x ) dx = ∫ 1 4 ​ + 3 m u f ( x ) dx + ∫ 4 12 ​ + 3 m u f ( x ) dx = 4 + 3 = 7 Chọn đáp án D

Ta có

Suy ra

Chọn đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

a) Tim nghi ệ m c ủ a ph ươ ng tr ì nh: sin 4 x + cos 4 x = cos 2 x Thỏa mãn phương trình

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG