Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên đoạn [-1;3]và có bảng biến thiên như sau: Giá trị lớn nhất của hàm số y = f ( x ) trên đoạn [-1;3] bằng

Cho hàm số  liên tục trên đoạn [-1;3] và có bảng biến thiên như sau:

Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn [-1;3] bằng

  1. 3

  2. 4

  3. 0

  4. 5

R. Roboteacher101

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy [ − 1 ; 3 ] ma x ​ f ( x ) = 5 tại x=0

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy  tại x=0

1

Câu hỏi tương tự

Gi á tr ị nh ỏ nh ấ t c ủ a h à m s ố y = x 3 − 2 x 2 − 4 x + 5 tr ê n đ o ạ n [ 1 ; 3 ] b ằ ng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG